Klachtenregelement

Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart ‘Move to Improve’, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur J.L.E.M. Lenaerts, dat het volgende klachtenreglement van toepassing is:

Iedere belanghebbende binnen een door Move to improve uit te voeren loopbaan-, coachings- of reïntegratietraject heeft het recht om een klacht in te dienen. Onder een klacht verstaan we een mondelinge (re-)actie dan wel een schrijven, waarin de klager zijn ongenoegen uit over de gedragingen van en/of uitlatingen die gedaan zijn door een medewerker van Move to improve.

Deze klacht kan zowel mondeling als (bij voorkeur) schriftelijk worden ingediend bij J.L.E.M. Lenaerts.
Een schriftelijk ontvangen klacht zal schriftelijk worden bevestigd binnen 5 werkdagen. Een klacht wordt ondertekend en bevat tenminste:

  • Naam en adres van de melder.
  • De datum van de melding.
  • Een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft; de gedragingen, uitlatingen en/of handelingen waarover geklaagd wordt en de datum waarop dit heeft plaatsgevonden.

De klacht hoeft niet in behandeling genomen te worden indien:

  • de klacht anoniem is;
  • het feit waartegen geklaagd wordt langer dan drie maanden voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden.

Als Move to improve de klacht niet in behandeling neemt wordt de klager binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.
De klacht dient binnen een periode van 4 weken na indiening van de klacht te worden afgehandeld.

De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest.

Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen dient er van deze gelegenheid een schriftelijk verslag te worden opgemaakt. Dit verslag dient binnen een periode van 4 weken na indiening van de klacht te worden afgehandeld.
De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, evenals van de eventuele maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

Aldus vastgesteld d.d. 6 november 2006 te Eindhoven,

J.L.E.M. Lenaerts
Move to Improve.